loading...
聯絡我們
各利害關係人聯絡資訊
總經理
張啟達 總經理
+886-2-2397-5801
amos@chinalab.com.tw
公司發言人
許倍瑜 特助
+886-2-2397-5801
ivyhsu@chinalab.com.tw
永續發展聯絡窗口
王嘉慶 經理
+886-3-473-7311
jack@chinalab.com.tw
客戶/供應商聯絡窗口
李淑華 副總經理
+886-2-2397-5801
amanda8@chinalab.com.tw
股東聯絡窗口
石修瑋 財務長
+886-2-2397-5801
tedhshih@chinalab.com.tw
違反從業道德行為舉報窗口
陳弘榮 稽核
+886-2-2397-5801
leochen@chinalab.com.tw
標題於此...
日期: